I NORTINDs formålsparagraf (§2 i Vedtektene) står det at vi har til hensikt å formidle tindefriluftsliv i tråd med norsk og alpin friluftslivstradisjon. Norsk friluftslivstradisjon har sine røtter i Romantikken – en protestbevegelse mot en brutal industrialisering – akkurat som det alpine friluftslivet (jf. borgerskapets organisering av Alpenvereine og dannelsesreiser til fjells). Det vil også si at vi deler verdiorientering med verdens første naturvernbevegelse – kjøl og ror for tenkning og handling.

Fri natur er mer verd enn markedsprisen. Fri natur har iboende verdi. Det har mennesket også – senere bekreftet av FNs menneskerettighetskonvensjon. Å formidle tindefriluftsliv i tråd med norsk og alpin friluftslivstradisjon – jf. vår formålsparagraf – vil si å levendegjøre Naturverd og Menneskeverd

Å levendegjøre Naturverd og Menneskeverd krever at vi iscenesetter verdidannende læring i møte med livsfaren i fri natur og inviterer til deltakelse og medansvar. Å fornekte livsfaren er livsfarlig. Som profesjonelle, arbeider vi ut fra at fare ikke er farlig for den som farer várlig. For at dette ikke skal forbli tomme ord, fremmer vi deltakelse og medansvar ved å sette i scene 'ferdrådet' under mottoet: Ferd etter Evne! Ferdrådet er ikke over før erfaringene fra fjellferden er delt – en iscenesetting som prioriterer læring i fri natur fremfor abstrakt instruksjon. I vår yrkesrolle som kursholdere, så vel som 'høgfjellsførere', er vi i følge forbundets formål iscenesettere av verdiorientert læring. Det er en åpenbar veg til en naturvennlig fremtid – både for  den enkelte og for samfunn på kollisjonskurs med fri natur.

 

 

Nils Faarlund var sentral i etableringen av NORTIND og i
utformingen av foreningens verdigrunnlag

 

Stetinderklæringen

Vi har etter hvert forstått
at vår levemåte har skjebnesvangre konsekvenser for natur og mennesker og dermed alt liv på jorden.

De utfordringer vi står overfor som enkeltmennesker og som fellesskap, er ikke bare av økonomisk og teknologisk karakter. De handler om verdier og om vår grunnleggende selvforståelse som mennesker.

Vi erkjenner at

Natur og menneske utgjør en helhet og et skjebnefellesskap: Naturen er kulturens hjem
Livet handler om de forhold vi er vevet inn i:
Alt liv er liv i avhengighet
Naturverd og menneskeverd er på det nærmeste forent: Det vi gjør mot naturen, gjør vi mot oss selv

Det finnes intet annet liv enn det sårbare og derfor alltid truede liv Engasjementet for naturen er også et engasjement for økt rettferdighet: Vår levemåte rammer særlig den fattige delen av jordens befolkning, urbefolkningene og generasjonene som kommer etter oss

Vi vil

Arbeide for en fornyet forståelse
av forholdet mellom natur og menneske

La denne forståelsen prege våre valg, både som enkeltmennesker og som fellesskap

Finne gleden ved å leve naturvennlig:

Det finnes ingen vei til naturvennlighet, naturvennlighet er veien!

Menneskets muligheter er store, både til å skape og legge øde. Vi vil i denne skjebnetid vise ansvar og forplikte oss
til en tenke- og levemåte som tjener livet.

Jeg/vi vil arbeide for å innfri Stetinderklæringen!

 

 På årsmøtet til NORTIND i 2022 ble det vedtatt at foreningen slutter seg til Stetinderklæringen.