Søkere som ønsker å kvalifisere seg til Skivegleder må sende en skriftlig søknad. I tillegg til dokumentasjon av erfaring og ferdighet inviterer søknaden til refleksjon og egenvurdering, noe som også står sentralt i kvalifiseringprosessen. Etter vurdering av søknadene vil Norsk Fjellfagskole invitere aktuelle søkere til opptakssamling. På opptakssamlingen får søkerne anledning til å vise sine ferdigheter og sin erfaring gjennom ulike oppgaver. Etter opptakssamlingen vil aktuelle søkere bli invitert til å starte kvalifiseringsprosessen.

Søknadsfrist for opptak til Skiveglederkvalifisering 2023: 15.03.2023

Opptakssamling for Skiveglederkvalifisering 2023: 22-25.06.2023, Lom (oppmøte 22.06 kl.19:00. Avsluttes 25.06 kl. 15:00)

Generelle krav til søkere

  • Søkeren må beherske norsk muntlig og skriftlig

  • Gyldig helseerklæring

  • Søkeren må ha omfattende og langvarig ski-. bre- og annen friluftslivserfaring fra nordiske fjellområder

Krav til egenferdighet og erfaring

Det kreves at søkere skal ha ferdigheter gode nok til å mestre alle typer skiferdsel i alle typer skiterreng på alle typer snø med overskudd. Videre bør søkere dokumentere erfaring og ferdigheter knyttet til ferdsel på snødekt bre og blåis. Søkeren skal kunne ferdes på ski i høyfjellet under skiftende føre- og værforhold over flere dager, med overskudd. Søkerne skal kunne gjøre gode veivalg og skredfarevurderinger ved ferdsel på ski i høyfjellet. I tillegg er det ønskelig at søkeren kan vise til erfaring fra tradisjonelt og spesialisert friluftsliv til alle årstider.

Søknad

I søknadsskjemaet må søkere dokumentere erfaring fra alpine skiturer, nordiske skiturer og breferdsel. Det er et krav at du viser at du har erfaring fra norske fjellområder, gjerne også på barmark for å vise bredde. Legg særlig vekt på å beskrive lengre turer på nordiske eller alpine ski, overnattingsturer i telt eller snøhule og skiturer på bre. Dersom du har annen fjellsporterfaring, som klatring, teller dette positivt. I søknadsskjemaet må du redegjøre for din motivasjon for å søke. Hvorfor ønsker du å starte på kvalifiseringen, og hva ser du for deg at du kan bidra med til kvalifiseringa? Hva tenker du å bruke kvalifiseringen til når du er ferdig? Videre må søkere skrive noe om sin bakgrunn og erfaring slik at både det generelle og spesielle trer fram. Beskriv din utvikling over tid, med eksempler på turer eller perioder som har virket formende/ dannende. Nevn også andre former for friluftslivs- eller idrettserfaring om du har det.

Beskriv din bredde- og spisskompetanse innenfor ski-, snø-, skred-, bre- og friluftslivfaget. Relevante eksempel er om du er, eller har vært aktiv utøver av skiidrett eller andre relevante aktiviteter/idrett. Har du arbeidspraksis fra skiidrett, friluftslivsfag eller snøskredfag. Dersom du har gjennomført friluftslivslinje ved folkehøyskole eller høyskolestudium innen friluftslivsfag vil det telle positivt.

Eksempel på kompetanse som vektlegges (ikke utfyllende liste):

Norsk Fjellsportforums metode- og veilederkurs bre

Norsk Fjellsportforums metode- og veilederkurs skred

Medlem av alpin redningsgruppe

Den Norske Skiskoles instruktør trinn 2 i alpint

Norges Skiforbund trener 2 i alpint eller telemark

Norges klatreforbund sine utdanninger og kurs

Friluftslivsfag ved høyskolestudium

 

For å tilfredsstille kravet til godkjent søknad må søkere dokumentere og fylle ut samtlige felt i søknadsskjemaet. Søkere må levere helseerklæring som ikke er eldre enn tre måneder.

Søknaden med vedlegg som attester, kompetansebevis, vitnemål og helseerklæring sendes til post@fjellfagskole.no innen oppgitt tidsfrist.

Skriv SØKNAD SKIVEGLEDERKVALIFISERING i emnefeltet i e-posten. 

Søknadsskjema Skivegleder
Helseerklæringsskjema Skivegleder
Veileder opptakssamling Skivegleder
Terminliste SVL23

Kursdatoer for 2023 står i terminlista. Søkerne må gjøre seg kjent med, og planlegge ut fra terminlista uavhengig om man får tilbud om å starte kvalifiseringen. Kursene i kvalifiseringen følger en bestemt rekkefølge med progresjon. Man må delta på kursene i den rekkefølgen de er satt opp i terminlista for å kunne gå videre i kvalifiseringsløpet.

Søknadsbehandling

Alle som innfrir kravene til søknad, vil få denne godkjent og bli rangert i forhold til andre godkjente søknader. Invitasjonen til opptakssamling gjøres på bakgrunn av rangering av godkjente søknader. Normalt blir det invitert dobbelt så mange søkere til opptakssamling som det finnes plasser til på kullet. Søkere som ikke blir invitert til opptakssamling mottar en kort skriftlig tilbakemelding. Det gis ikke utfyllende begrunnelse på avslaget. Søkere som ikke blir invitert til opptakssamling har mulighet til å søke på nytt senere. Det gis anledning til å søke på nytt om opptak maksimalt tre ganger.

Kostnader

NORTIND sine kvalifiseringer drives av Norsk Fjellfagskole AS (NFFS). Per 01.01.2023 er NFFS inne i en prosess for å få sine kvalifiseringer akkreditert som fagskolestudier. NFFS sine kvalifiseringer er per i dag studentfinansiert. Følgende kostnader må påregnes (priser per 01.01.2023): Det er et søknadsgebyr på kr. 1100,-. Deltagelse på opptak kr. 1672,- pr. dag. Etter opptak kommer innmeldingsgebyr i NORTIND på kr. 1320,-. Deltagelse på kvalifiserende kurs koster kr. 1672,- pr dag. Andre kostnader relatert til reise, overnatting, mat etc. kommer i tillegg.

Prisene og betingelsene for kvalifiseringen kan endres og avhenger av vedtak gjort på NORTINDs generalforsamling og/eller akkreditering som fagskole.

Opptakssamling

På grunnlag av rangering av godkjente søknader og antall plasser tilgjengelig på opptakssamling blir søkere invitert til opptakssamling. Under opptakssamlingen får søkere anledning til å vise sine sin vurderingsevne, erfaring og sine ferdigheter knyttet til relevante oppgaver. Veglederne på samlingen gjør grundige vurderinger av søkerens ståsted opp mot arbeidskravene som går frem av samlingen. (se veileder opptakssamling Skivegleder)

Søkerne må bestå alle de ulike kategoriene som opptakssamlingen består av før aktuelle søkere på nytt blir rangert. Rangeringen etter resultatene på opptakssamlingen danner grunnlag for om søkere på opptakssamlingen får invitasjon til å starte på Skiveglederkvalifiseringen. Maksimalt antall plasser på et kull er normalt 8. Det vil i etterkant av samlingen gis, en kortfattet, skriftlig tilbakemelding på om søkeren har strøket eller bestått opptaket. Opptakssamlingen vil også inneholde informasjon om kvalifiseringen.  

Utstyr

På opptakssamlingen må søkerne stille med alpine ski med alpine turbindinger og feller. Søkere kan i tillegg stille med alpinski med ordinære alpinbindinger dersom deler av opptakssamlingen foregår i et skianlegg med heis og søkeren foretrekker slikt utstyr. En del av vurderingen er knyttet til søkernes alpine svingteknikk, husk derfor godt preparert og justert utstyr. Søkeren skal også ha sekk med innhold for en vinterdag, inkludert skredredningsutstyr og breutstyr.

  

Oppdatert 15.12.2022