Søkere som ønsker å kvalifisere seg til Tindevegleder må sende en skriftlig søknad. I tillegg til dokumentasjon av erfaring og ferdigheter inviterer søknaden til refleksjon og egenvurdering, noe som også står sentralt i kvalifiseringsprosessen. Etter vurdering av søknadene vil Norsk Fjellfagskole invitere aktuelle søkere til opptakssamling. På opptakssamlingen får søkerne anledning til vise sine ferdigheter og sin erfaring gjennom ulike oppgaver. Etter opptakssamlingen vil aktuelle søkere bli invitert til å starte kvalifiseringsprosessen.

Søknadsfrist for opptak til Tindeveglederkvalifisering 2025: 15.03.2025

Opptakssamling for Tindeveglederkvalifisering 2025 blir arrangert i perioden: blir annonsert seinere

Klatreopptak: blir annonsert seinere

Skiopptak: blir annonsert seinere

Generelle krav til søkere

  • Søkeren må beherske norsk muntlig og skriftlig. Språkkrav for utenlandske søkere er nærmere beskrevet i Norsk Fjellfagskole sin forskrift.
  • Gyldig helseerklæring
  • Søkeren må ha omfattende og langvarig klatre, ski-. bre- og annen friluftslivserfaring fra nordiske fjellområder

Krav til egenferdighet og erfaring

Klatre fjellklatreruter grad 5+ (norsk grad) i alpine klatrestøvler.

Klatre sportsklatreruter av grad 6+ (norsk grad).

Søkeren skal i tillegg dokumentere erfaring og ferdigheter knyttet til isklatring og ferdsel på snødekt bre og blåis. Det kreves videre at søkeren skal ha ferdigheter gode nok til å mestre alle typer skiferdsel i alle typer skiterreng på alle typer snø med overskudd. Søkeren skal kunne ferdes på ski i høyfjellet under skiftende føre- og værforhold over flere dager, med overskudd. Søkerne skal kunne gjøre gode veivalg og skredfarevurderinger ved ferdsel på ski i høyfjellet. I tillegg må søkeren ha omfattende og langvarig erfaring fra tradisjonelt og spesialisert friluftsliv til alle årstider.

Søknad

I søknadsskjemaet skal det dokumenteres minimum 10 turer innen følgende aktivitetsområder: overnattingsturer i fjellet, alpinklatring/fjellklatring, klippeklatring/sportsklatring, isklatring, breturer, alpin skiferdsel og nordisk skiferdsel.

I søknadsskjemaet må du redegjøre for din motivasjon for å søke. Hvorfor ønsker du å starte på kvalifiseringen, og hva ser du for deg at du kan bidra med til kvalifiseringa? Hva tenker du å bruke kvalifiseringen til når du er ferdig? Videre må søkere skrive noe om sin bakgrunn og erfaring slik at både det generelle og spesielle trer fram. Beskriv din utvikling over tid, med eksempler på turer eller perioder som har virket formende/ dannende. Nevn også andre former for friluftslivs- eller idrettserfaring om du har det.

Beskriv din bredde- og spisskompetanse innenfor klatre-, ski-, snø-, skred-, bre- og friluftslivfaget. Relevante eksempel er om du er, eller har vært aktiv utøver av klatre- eller skiidrett. Har du arbeidspraksis fra klatring, skiidrett, friluftslivsfag eller snøskredfag. Dersom du har gjennomført friluftslivslinje ved folkehøyskole eller høyskolestudium innen friluftslivsfag vil det telle positivt.

Eksempel på kompetanse som vektlegges (ikke utfyllende liste):

Norsk Fjellsportforum, Fjellkursleder

Norsk Fjellsportforums metode- og veilederkurs klatring

Norsk Fjellsportforums metode- og veilederkurs bre

Norsk Fjellsportforums metode- og veilederkurs skred

Medlem av alpin redningsgruppe

Den Norske Skiskoles instruktør trinn 2 i alpint

Norges Skiforbund trener 2 i alpint eller telemark

Norges klatreforbund sine utdanninger og kurs

Friluftslivsfag ved høyskolestudium

 

For å tilfredstille kravet til godkjent søknad må søkere dokumentere og fylle ut samtlige felt i søknadsskjemaet. Søkere må levere helseerklæring som ikke er eldre enn tre måneder.

Søknaden med vedlegg som attester, kompetansebevis, vitnemål og helseerklæring sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen oppgitt tidsfrist.

Skriv SØKNAD TINDEVEGLEDERKVALIFISERING i emnefeltet i e-posten. 

Søknadsskjema Tindevegleder
Helseerklæringsskjema Tindevegleder
Veileder opptakssamling Tindevegleder
Terminliste TVL24 

Kursdatoer for det første kalenderåret i kvalifiseringsløpet står i terminlista. Søkerne må gjøre seg kjent med, og planlegge ut fra terminlista uavhengig om man får tilbud om å starte kvalifiseringen. Kursene i kvalifiseringen følger en bestemt rekkefølge med progresjon. Dersom man eksempelvis ikke deltar på kurset Fjellklatring og fjellføring - metodekurs kan man ikke delta på de kommende klatrekursene i kvalifiseringen. Resultatet blir at man må delta neste gang kurset Fjellklatring og fjellføring - metodekurs blir arrangert for deretter å følge progresjonen i kvalifiseringen med et annet kull.

Søknadsbehandling

Alle som innfrir kravene til søknad, vil få denne godkjent og bli rangert i forhold til andre godkjente søknader. Invitasjonen til opptakssamling gjøres på bakgrunn av rangering av godkjente søknader. Normalt blir det invitert dobbelt så mange søkere til opptakssamling som det finnes plasser til på kullet. Søkere som ikke blir invitert til opptakssamling mottar en skriftlig tilbakemelding. Søkere som ikke blir invitert til opptakssamling har anledning til å søke på nytt senere. Det gis anledning til å delta på opptakssamling maksimalt tre ganger.

Kostnader

NORTIND sine kvalifiseringer drives av Norsk Fjellfagskole AS (NFFS). NFFS sine kvalifiseringer er akkreditert som fagskolestudier og det arbeides med finansieringsløsninger av fagskoledriften. Kostnaden for den enkelte student avgjøres av offentlige tilskudd, noe som ikke er klart før høsten 2024.

Opptakssamling i 2024 koster kr. 1839,- per dag. Behandlingsgebyr for søknad er kr. 1100,-


Naturkjennskap er et gjennomgående tema i tindeveglederkvalifiseringen. Foto: Øyvind Salvesen

Opptakssamling

På grunnlag av rangering av godkjente søknader og antall plasser tilgjengelig på opptakssamling blir søkere invitert til opptakssamling. Under opptakssamlingen får søkere anledning til å vise sine sin vurderingsevne, erfaring og sine ferdigheter knyttet til relevante oppgaver. Veglederne på samlingen gjør grundige vurderinger av søkerens ståsted opp mot arbeidskravene som går frem av samlingen. (se veileder opptakssamling Tindevegleder)

Søkerne må bestå alle de ulike kategoriene som opptakssamlingen består av før aktuelle søkere på nytt blir rangert. Rangeringen etter resultatene på opptakssamlingen danner grunnlag for om søkere på opptakssamlingen får invitasjon til å starte på Tindeveglederkvalifiseringen. Maksimalt antall plasser på et kull er normalt 8. Det vil i etterkant av samlingen gis, en kortfattet, skriftlig tilbakemelding på om søkeren har strøket eller bestått opptaket. Opptakssamlingen vil også inneholde informasjon om kvalifiseringen.  

Opptakssamlingen er organisert i to deler, en skidel og en klatredel. Opptakssamlingen vil normalt bli arrangert i samme tidsrom med 3 dager klatreopptak og 3 dager med skiopptak. Dersom man ikke består klatre- eller skidelen på opptakssamlingen og ønsker å forsøke igjen ved et senere opptak kreves ny søknad og eventuell deltagelse på begge delopptak.

Utstyr

På skidelen av opptakssamlingen må søkerne stille med alpine ski med alpine turbindinger og feller. Søkere kan i tillegg stille med alpinski med ordinære alpinbindinger dersom deler av opptakssamlingen foregår i et skianlegg med heis og søkeren foretrekker slikt utstyr. En del av vurderingen er knyttet til søkernes alpine svingteknikk, husk derfor godt preparert og justert utstyr. Søkeren skal også ha sekk med innhold for en vinterdag, inkludert skredredningsutstyr og breutstyr.

På klatredelen av opptakssamlingen må søkerne stille med personlig klatreutstyr for is og klippe.

Skiferdsel på alpine ski i flott lys. Foto: Øyvind Salvesen